ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε με την τεχνική εταιρεία ανελκυστήρων
«Ι. Κριτσωτάκη – Ε. Χαλκιαδάκη Ο.Ε.» στο Ηράκλειο Κρήτης.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ - Ι. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ - Ε. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ο.Ε.
Περγάμου 47, 71304, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 28103 150 31